MONTÁŽNE POKYNY

 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ
 

Kontrola dodávky

Pri preberaní zásielky skontrolujte, či je úplná a nepoškodená. Prípadné nedostatky je potrebné zaznamenať v dodacom liste za prítomnosti dopravcu. To platí aj pre príslušenstvo a drobný materiál. Prípadné ďalšie reklamácie musia byť oznámené najneskôr do šiestich dní, inak nebudú akceptované.

Výkladka

Vykládku je možné vykonať vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom. Pre panely s celkovou dĺžkou nad 8,0 m treba použiť 2 vozíky, alebo pri vykládke žeriavom roznášací nosník s min. 2 závesmi. Je nutné používať len široké pásové závesy, žiadne laná alebo reťaze. Hrany dielcov chrániť proti deformácii.

Balíky uložiť na pevný rovný podklad. Chrániť pred znečistením, vlhkom a poškodením. Bezpodmienečne zabrániť stojacej vode medzi dielcami. Skladovať max. 3 balíky na sebe s miernym sklonom.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu – spôsobuje pritavenie ochrannej fólie. Pri manipulácii zásadne používať ochranné rukavice, aby nedošlo k zraneniu na ostrých hranách.

Kontrola rozmerov

Pred montážou porovnať meraním, či rozmery konštrukcie a uhly zodpovedajú dokumentácii. Odchýlky ihneď hlásiť vedeniu stavby

Montáž

V prvom rade dbať na správny smer kladenia, pričom prekrytie panelov v spojoch má byť odvrátené od prevládajúceho smeru vetra.

Pred montážou odstrániť zo strešných panelov PU-penu z oblasti prekrytia priečnych spojov. Na tento účel môže byť vnútorný krycí plech panelu narezaný už vo výrobe.

Panely rezať výlučne priamočiarou alebo okružnou pílou.

Panely prenášať zásadne v zvislej polohe, dbať na to, aby boli zachytené oba krycie plechy. Strešné panely pri kladní najprv položiť na hranu prekrytia, potom sklopiť do roviny strechy. Po ukončení montáže odstrániť ochrannú fóliu.

Opravy poškodených miest laku robiť výlučne vhodným opravným lakom.

Po uložení 5-6 panelov je dobré prekontrolovať rozmerovú a rovinnú presnosť kladenia, aby sa mohli príp. rozdiely včas vyrovnať.

Tolerancia dĺžky panelov je 5 mm.

Dĺžka panelov sa volí o 1 cm kratšia, ako je osová vzdialenosť konštrukcie, pričom treba k dĺžke panelu pripočítať aj prekrytie. Medzery široké 10-20 mm, ktoré takto vzniknú (ale aj vplyvom tolerancií) sa počas montáže vyplnia natlačením minerálnej vlny, nenasiakavým penovým pásom, alebo montážnou penou.

Pripevnenie - upevnenie

Počet pripevňovacích skrutiek sa riadi statickým výpočtom, osvedčením pre spojovacie prvky, zaťažením od vetra a platnými normami a predpismi. Pri paneloch typu G4 sa skrutky  osadia vždy na vyšší profil.

V zvláštnych prípadoch môže vzniknúť na okrajoch a rohoch tak vysoká sila vetru, že sa panel musí upevniť tiež v medziprofile.

Je treba, aby statik stanovil, aký počet skrutiek v ploche, na okrajoch a rohoch bude potrebný.

Spojovacie prostriedky

Na upevnenie sa môžu použiť len osvedčené skrutky z ušľachtilej ocele s podložkami a navulkanizovaným EPDM tesnením.

Nasledujúca tabuľka udáva rozmery upevňovacích skrutiek pri rôznych hrúbkach panelov.

Hrúbka
izolácie
(mm)
Oceľový nosník
o 6,3 mm
Drevený nosník
o 6,5 mm
HS
(mm)
ZS
(mm)
HS
(mm)
ZS
(mm)
30 ł 90 ł 55 ł 120 ł 85
40 ł 100 ł 65 ł 130 ł 95
50 ł 110 ł 75 ł 140 ł 105
60 ł 120 ł 85 ł 150 ł 115
70 ł 130 ł 95 ł 160 ł 125
80 ł 140 ł 105 ł 170 ł 135
100 ł 160 ł 125 ł 190 ł 155

Pre strešné panely je možné použiť napríklad nasledujúce typy skrutiek:

Pre oceľové konštrukcie:

-     Lenne - TF1/Z - S1

-     EJOT JZ3 - 6,3xL - E16

-     END E-X - Inox Typ BZ  O/ 6,3

Pre drevené konštrukcie

-     EJOT JA3 - 6,5xL - E16

-     END E-X - Inox Typ A O/ 6,5

Pozdĺžny spoj panelov

Prekrytie pozdĺžneho spoja panelov je treba upevniť po vzdialenostiach min. 60 cm u oceľového a min. 40 cm u hliníkového alebo medeného krycieho plechu. K tomu sú doporučené skrutky so závitom O/ 6,3 x 16 s podložkami s navulkanizovaným tesnením EPDM. K predvŕtaniu je treba použiť vrták O/ 4 mm.

Ako tesniaci materiál v pozdĺžnych spojoch sa použijú tesniace pásky. V prípade, že je pozdĺžny spoj panelov zo stavebných dôvodov obrátený proti smeru vetra, vloží sa tesniaci pás i pod prekrývací prelis panelu.

K spojeniu krytín z hliníka a medi sa môžu použiť nerezové samorezné skrutky s bezzávitovou zónou pod hlavou a tesniacou podložkou napr.:

-     Spedec SXL 2 - S 16 - 6,3 / 25 /SFS/

-     Spedec SXL 2 - S 14 - 5,5 / 22 /SFS/

-     Super-Saphir JT3 - 2H - 5,5 / 25 - E 16 / EJOT /

Samozrejme sú vhodné tiež pre oceľové krytiny.

STREŠNÝ PLÁŠŤ
 
KLADENIE STREŠNÝCH PANELOV
REZ

ZAČIATOK KLADENIA

Prvá rada prvkov sa vyrovná a hneď pripevní

POHĽAD

Kladený panel sa nasadí na pozdĺžny zámok a zaklapne. Na strešný panel sa smie vstupovať, keď sú uložené panely už zaistené proti posunutiu

Pozdĺžny spoj

Do pozdĺžnych spojov je treba vložiť tesniace pásy 10x5 mm podľa nasledujúcej tabuľky:

Sklon strechy

priečne spojenie panelov tesnenie priečnych spojov tesnenie pozdĺžnych spojov
3° (5,2%) nedoporučuje sa - - - - - nutné
5° (8,7%) možné áno nutné
10° (17,6%) možné   doporučené

Podľa požiadaviek sa môže za príplatok naniesť tesniaci pás vo výrobnom závode.

Výrezy, priečny rez

Otvory pre svetlíky, strešné prestupy, dvere a brány sa zhotovujú na stavbe. Je treba, aby bol otvor zo všetkých strán opatrený podpornou konštrukciou. K tejto nosnej podpornej konštrukcii sa potom prichytia panely a tiež všetky vsadené časti pre strechu a steny.

Otvory do priemeru 300 mm môžu byť vytvorené i bez podpornej konštrukcie. Pritom je ale potrebné dbať na to, aby bola prerušená najviac jedna vysoká vlna panelu.

Rezy panelov sa môžu robiť len priamočiarou alebo ručnou okružnou pílou. Pri použití rozbrusovačky sa poškodí protikorózne pozinkovanie v oblasti rezu.

KLADENIE A NADPOJOVANIE STREŠNÝCH PANELOV

PÔDORYS

Pri sklone strechy dlhšom ako 13,6 m je treba nadpojiť za sebou 2 alebo viac panelov. Nadpojenie sa vykoná spojom s prekrytím.

Panely môžu byť už z výroby opatrené zárezmi a deliacou vrstvou pre uľahčenie odstránenia polyuretánu v mieste prekrytia spoja.

*Vzdialenosť skrutiek od okraja dreveného nosníka 5 x priemer drieku skrutky.

Pri montáži panelov na drevenú konštrukciu sa doporučuje po cca 2 - 3 mesiacoch skrutky skontrolovať a v prípade potreby dotiahnuť.